ชื่อโรงเรียน.  บ้านบางเจริญ ..ที่ตั้ง.…หมู่ที่ ๕.… ตำบล….นาเหนือ…..อำเภอ.…อ่าวลึก….

จังหวัด…กระบี่....สังกัด…สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่…โทร…๐๗๕-๖๑๙๘๑๗…..

โทรสาร…๐๗๕-๖๑๙๘๑๗….. e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   website  :  www.bbj.ac.th

เปิดสอนระดับชั้น…อนุบาล ๑….ถึงระดับชั้น…มัธยมศึกษาปีที่ ๓  เนื้อที่  ๑๔  ไร่  ๓  งาน  ๙  ตารางวา

เขตพื้นที่บริการ ๓ หมู่บ้าน  ได้แก่ หมู่ที่ ๔,๕,๖ ตำบลนาเหนือ  อำเภออ่าวลึก  จังหวัดกระบี่