คลิก 

ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 6 มกราคม 2564

ชั้น ชาย หญิง รวม จำนวนห้อง
อนุบาล 2 0 5 5 1
อนุบาล 3 9 3 12 1
รวมอนุบาล 9 8 17 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 5 13 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 6 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 10 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 14 8 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 11 15 26 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 8 13 1
รวมประถมศึกษา 46 60 106 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 21 37 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 18 10 28 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 22 11 33 1
รวมมัธยมศึกษา 55 41 96 3
รวม 110 110 220 11