สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

 

ความหมายตราสัญลักษณ์โรงเรียน

          ลักษณะของสัญลักษณ์เป็นรูปรัศมี 17 แฉก ที่กระจายอยู่รอบเสมา สีเหลืองที่เปรียบเสมือนดวงประทีป

รัศมีสีแดง         หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองของชื่อเสียง เกียรติยศและสติปัญญา

เสมา                หมายถึง การศึกษาช่วยพัฒนาคน ให้เจริญก้าวหน้า

                       คำขวัญของโรงเรียน “รักความสะอาด มารยาทดี รู้หน้าที่  มีประชาธิปไตย เคร่งวินัย  ใฝ่ศึกษา”

เปลวเทียน        หมายถึง ความเจริญงอกงาม สว่างรุ่งเรืองของนักเรียน

 

สีประจำโรงเรียน : น้ำเงิน – ขาว

            สีน้ำเงิน       หมายถึง      ความหนักแน่น ความอดทนอดกลั้น

            สีขาว           หมายถึง        ความบริสุทธิ์ ความอ่อนโยน