ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

               โรงเรียนบ้านบางเจริญ  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ ตำบลนาเหนือ  อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่  อยู่ในเครือข่ายอ่าวลึกพหุศึกษา  เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  เมื่อวันที่ ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๐๙   มีจำนวนนักเรียน  ๒๘  คน  มีอาคารชั่วคราวขนาด ๒  ห้องเรียน  มีครู ๑ คน  นางประจวบ  ชัยทอง  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีจำนวนนักเรียน ๒๒๑ คน ข้าราชการครูจำนวน  ๑๘  คน  พนักงานบริการจำนวน  ๑  คน

     นายสิงหา  เพชรหนองชุม  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน