Up

คำสั่ง 2564

คำสัง 2 แต่งตั้งข้าราชการครูเพื่อปฏิบัติหน้าที่วัดผลและประเมินผลความสามารถและทักษะการอ่านออก เขียนได้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
ที่ ๓ / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดกรอง/เก็บรวบรวม/บันทึกข้อมูลนักเรียนรับเงินทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
 
 
Powered by Phoca Download