คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านบางเจริญ 

                                                

นายวิรัตน์แก้วมหา
ประธานกรรมการ
พระราชวชิรากร
ผู้แทนองค์กรศาสนา

นายสุดใจทุ่งคาใน
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นางเสริมศรีแก้วตาทิพย์ 
 ผู้แทนครู

นายไพศาลแสวงการ
ผู้แทนผู้ปกครอง
นายสุวิทย์พรหมรัตน์
ผู้แทนองค์กรชุมชน
   
นายวีระพงศ์ทองนุ้ย
ชัยชนะคุณวุฒิ
นายสมพลจินดา
ผู้แทนศิษย์เก่า
นายสิงหาเพชรหนองชุม
กรรมการและเลขานุการ

 คณะกรรมการที่ปรึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

                                             

     
นายวิลัยพรหมรัตน์ พระครูปลัดฐานันดร
วรปัญโญเทพณรงค์

นายอนันต์วานิช
     

นายธีรเมธินท์ลิ่ม ธ นะเมธีกุล

          นายจำนงเกลือนสินธ์ นางภวรรณแก้วประไพ
 

 
นางขวัญดีมณีวงศ์ นายวิวัฒน์ไพณุจิตร นายอดิศักดิ์เกียงเอีย
     
นายสุกิจปากลาว  นายมานิตบรรพบุตร นายอาทรพรหมรัตน์ 
     
นายสมปองทองเจิม  นายธราพงษ์กิตยาการ  นายสุริยาวุฒิเพ่งกิจ
     
นายจเรวัฎคำเอียด  นายกิตติอิสระบุตร