งานฝ่ายวิชาการ    
       
    นางอนัญญา กอบัว
หัวหน้า ฝ่ายวิชาการ
   
     
     นางสาวมัทนีย์  ศรีวิโรจน์
หัวหน้า งานวัดผลมัธยม
  นางสาวฮาลีเมาะ  อับดุลรอซัก
หัวหน้างานวัดผลประถม
 
   
นางสาวทัศน์วรรณ  อรัญ
หัวหน้างานชั้นอนุบาล
  นางจิตรา คะเนจิรากาญกุล
หัวหน้างานประถม
  นางภาวัชวดี รักษารัตน์
หัวหน้างานมัธยมศึกษา