ที่

 

ชื่อ – ชื่อสกุล

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

เลขที่

ตำแหน่ง

วุฒิ/วิชา เอก

ภาระงาน

สอนวิชา/ชั้น

1.

นายสิงหา  เพชรหนองชุม

ผู้อำนวยการ

2486

คบ./บริหารการศึกษา

ผู้บริหาร
สถานศึกษา

2.

นางสาวทัศน์วรรณ  อรัญ

ครู/ชำนาญการ

2134

การศึกษาปฐมวัย (คบ.)

อนุบาล ๒-๓

3.

นางศิริวรรณ์  ติวเถาว์

ครู/ชำนาญการพิเศษ

2224

ประถมศึกษา (ศษ.บ)

ประจำชั้น ป.๑

4.

นางทิวารัตน์ วงศ์ศุภชาติ

ครู/ชำนาญการ

2652

ประถมศึกษา (ศษ.บ)

ประจำชั้น ป.๒

5.

นางอนัญญา  กอบัว

ครู/ชำนาญการพิเศษ

2749

นาฏศิลป์ไทย (ศษ.บ)

ประจำชั้น ป.๓

6.

นางจิตรา  หาการ

ครู/ชำนาญการพิเศษ

2748

ประถมศึกษา (คบ.)

ประจำชั้น ป.๔

7.

นางสุชิรา  ทุ่งคาใน

ครู/ชำนาญการพิเศษ

820

คอมพิวเตอร์ศึกษา (คบ.)

ประจำชั้น ป.๕

8.

นางนฤนง  อินทร์แก้ว

ครู/ชำนาญการพิเศษ

2130

ดนตรีศึกษา (คบ.)

ประจำชั้น ป.๖

9.

นางภาวัชวดี  รักษารัตน์

ครู/ชำนาญการพิเศษ

828

คณิตศาสตร์ (คบ.)

ประจำชั้น ม.๓

10

นางสาวมัทนีย์  ศรีวิโรจน์

ครู/ชำนาญการพิเศษ

2118

ภาษาอังกฤษ (คบ.)

ประจำชั้น ม.๓

11

นางสาวยุวัณฎา ทองดอนโพธิ์

ครู/ชำนาญการ 

741

รัฐศาสตร์ (ศศ.บ.)

ประจำชั้น ม.๑

12

นางเสริมศรี แก้วตาทิพย์

ครู/ชำนาญการพิเศษ

 2732

 วิทยาศาสตร์ทั่วไป (คบ.)

ประจำชั้น ม.๑

13

นางสาวมนชนก ไชยศร

ครู/ไม่มีวิทยฐานะ

 ๒๖๕๓  ภาษาไทย (คบ.)

ประจำชั้น ม.๒

14

นางสาวฮาลีเมาะ อับดุลรอซัก

ครูผู้ช่วย

 ๘๓๓  คณิตศาสตร์ (คบ.)

ประจำชั้น ม.๒

15

นางสาวเกศศินี  สลับศรี

ครูอัตราจ้าง

 -  ฟิสิกส์ (วท.บ.)  ประจำชั้น ป.๓
16 นายสมพร  จินดา พนักงานบริการ    ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  
17 นางลัมภนีย์  วิกรมธีรานันท์ ครูธุรการ  

 การบัญชี (บช.บ. 

การบริหารธุรกิจ

(บธ.ม.)

 
18   นายสมยศ ภู่ศรี ครูวิทยากรพิเศษ